Entradas

Mate_2_Tema_03: Potències i arrels

 1. Potències de base entera i exponent natural. 2. Operacions amb potències de la mateixa base 3. Operacions amb potències del mateix exponent 4. Potències d’exponent enter

Mate_2_Tema_2: Fraccions i decimals

  Tema 2: Fraccions i decimals 1. Fraccions. Comparació i ordenació 2. Operacions amb fraccions 3. Operacions combinades amb fraccions 4. Expressió decimal i fraccionària d’un nombre 5. Aproximacions de nombres decimals

Mate_2_Tema_01

 Tema 1: Divisibilitat. Nombres enters Regles de divisibilitat Descomposició factorial Màxim comú divisor Mínim comú múltiple Els nombres enters Sumes i restes de nombres enters Multiplicació i divisió de nombres enters Operacions combinades amb nombres enters