Entradas

Mate3_Tema2

  Potències i arrels Potències de nombres racionals.   Exercicis i solucions. Repàs de potències de nombres enters. Potències d'exponent enter positiu. Potències d'exponent enter negatiu. Operacions amb potències. Notació científica.  Operacions amb notació científica. Arrels. Radicals. Operacions amb radicals. Suma i resta de radicals semblants. Producte i quocient. Reducció a índex comú. Extracció de factors en un radical. Introducció de factors en un radical. Potències d'exponent fraccionari. Introducció a la racionalització. Nombres reals. Racionals i irracionals. Aproximacions i errors. Intervals i semirectes. Representació gràfica dels nombres reals. Exercicis de radicals. Autoavaluació. Inici del tema:  de setembre de 2022 Fi de tema: de setembre de 2022 Data exàmen: 

Mate_3_Tema1

     NOMBRES RACIONALS (Q) Introducció Conjunts numèrics Diagrama de Venn N, Z, Q, I, R, C   mcd i mcm . Descomposar en factors primers Fraccions. Numerador / denominador Fracció positiva i negativa Fraccions equivalents   Fracció irreductible. Amplificació i simplificació Fracció irreductible. mcd Comparació de fraccions. Reducció a comú denominador. mcm. Comparació / ordenació de fraccions Operacions amb fraccions.  Exercicis addicionals. Repàs operacions combinades amb enters Suma, resta, multiplicar i dividir (regla de signes) Operacions combinades (jerarquia) Problemes amb fraccions. Nombres decimals. Definició. Tipus de nombres decimals. Fraccions i nombres decimals. Passar de fracció a nombre decimal Passar de nombre decimal a fracció ( fracció generatriu ) Nombres racionals i Nombres irracionals: Reals. Representació gràfica de nombres racionals. Lectura. Geogebra. Autoevaluació. Exercicis SM. Inici del tema: 12 de setembre de 2022 Fi de tema: de setembre de 2019 Data exàmen: 

Mate_3_Llocs geometrics

   Llocs geomètrics. Àrees i volums. 1- Llocs geomètrics.      Definició. Mediatriu d'un segment. Bisectriu d'un angle. Circumferència. L'el·lipse. La hipèrbola. La paràbola. 2- Circumferència. Circumferència i c ercle. Figures circulars. Recta tangent a una circumferència. Traçar la circumferència que passa per tres punts no alineats. Angles en la circumferència. angle central i angle inscrit. 3 - Poligons. Definició. Suma dels angles interiors d'un polígon. Angles quan una recta talla altres dues rectes paral·leles. Polígons regulars. 4 - Triangles. Punts i rectes notables en el triangle. Teorema de Pitàgores. Aplicacions del teorema de Pitàgores. 5 - Àrees i perímetres

Poema matemático del 1 i 0

Imagen
 

¿Para que sirven las matemáticas?

Imagen
 

Mate_2_Tema_13

 Probabilitat. Atzar i determinisme. Successos. Operacions amb successos. Probabilitat d’un succés. Regla de Laplace. Exercicis. Lectures. Geogebra. Introducció a la calculadora científica (ClassWiz fx-991) Exercicis addicionals. Classroom.

Mate_2_Tema_12

 Estadística. Termes estadístics Taules de freqüències Gràfics estadístics. Taules de freqüències de dades Histograma Paràmetres de posició. Paràmetres de dispersió. Exercicis. Lectures. Geogebra. Introducció a la calculadora científica (ClassWiz fx-991) Exercicis addicionals. Classroom.